Login to IMDS

Login to IMDS

NewToIMDS

发布摘要

发布摘要

资产发布器

发行版本12.1的变化 (2020年3月)

发行版本12.1的变化 (2020年03月25日)

新的功能:

IMDS/CAMDS 之间材料数据表转换 –  在IMDS中导入或导出材料数据表以便和CAMDS进行数据交换。该功能适用于在IMDS中拥有有效高级接口(AI) 许可的企业。

Release Notes IMDS Release 12.1

Further information on the IMDS CAMDS MDS Data Transfer

RNOTES